16 pracovních veletrhů v České Republice v roce 2024 – co nevynechat – 16 Job fairs in the Czech Republic 2024 – what not to miss

V tomto článku Vám přinášíme přehled 16 nejdůležitějších pracovních veletrhů, které proběhnou v roce 2024 v Praze, v Brně a v regionech České republiky. Naleznete zde rozcestník pro veletrhy pro širokou veřejnost, oborové veletrhy, studentské veletrhy a veletrhy pro expaty s daty a místy konání. Tento článek bude doplňován na základě aktualizovaných informací na webu pořadatelů veletrhů.

Aktualizováno 21.2.2024

For English scroll down.

1. Medidays 2024

19.1.2024, Vienna House Andel’s Prague

Medidays je veletrh práce, kde se mohou nejen budoucí absolventi lékařských fakult seznámit s jednotlivými zaměstnavateli.

Komu je veletrh určen: mladí lékaři, studenti ,zástupci zdravotnických spolků a stakeholderů a zkušení profesionálové z různých oblastí zdravotní péče a oboru farmacie.

2. Klíč k příležitostem – Plzeň

30. 1. 2024, TJ Lokomotiva Plzeň

12. ročník veletrhu

Najdete zde poradny, přednášky a “desítky vystavovatelů se stovkami pracovních míst od dělnických po specializované a manažerské pozice.”

Komu je veletrh určen: široká veřejnost

3. Kariéra+ VŠB Ostrava

5. března 2024

Minulý ročník Kariéra+ uvítal 103 zaměstnavatelů a 2 825 návštěvníků.

Komu je veletrh určen: ostravští studenti a absolventi

4. Veletrh iKariéra na ČVUT v Praze 2024

středa 6. března 2024, dejvický kampus

“Největší veletrh v Praze organizovaný studenty” – pořádán 28 let

Veletrh iKariéra na ČVUT v Praze navštíví každoročně přibližně 6 000 studentů.

Komu je veletrh určen: studenti a absolventi

5. Kariérní veletrh COFIT

březen 2024, Thákurova 9, 160 00 Praha 6

Kariérní veletrh COFIT představuje firmy z oboru IT. Veletrh je vhodný pro studenty všech ročníků a studijních specializací. Vstup je zdarma bez registrace

Komu je veletrh určen: studenti IT

6. Career Expo

13.- 14. března 2024, 10:00 – 19:00, O2 Universum, Praha

První ročník “Největšího festivalu příležitostí v České republice”

Komu je veletrh určen: Pracovní veletrh zaměřený na širokou veřejnost

7. Veletrh pracovních příležitostí Newton University

20. března 2024, NEWTON University Praha Kongresové centrum, vchod č. 6

2. ročník studentského veletrhu práce na Newton University. Kromě stánků firem se studenti mohou těšit na koncept speed dating se zástupci firem.

Komu je veletrh určen: studenti Newton University

8. Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni 2024

20. března 2024, kampus Západočeské univerzity v areálu na Borech

29. ročník největšího veletrhu pracovních příležitostí zaměřený na studenty a absolventy VŠ v Plzni. Očekávaná návštěvnost je 4 000 studentů a absolventů.

Komu je veletrh určen: studenti

9. KONTAKT 2024 – Pardubice

středa 20. března 2024, Univerzita Pardubice

Veletrh KONTAKT v Pardubicích je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy Univerzity Pardubice. Veletrh nabízí návštěvníkům “aktuální pracovní pozice, stáže a brigády, konzultace životopisů, pohovory nanečisto i různé soutěže.”

Komu je veletrh určen: studenti a absolventi Univerzity Pardubice

10. Veletrh iKariéra v Brně 2024

10. 4. 2024, areál Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra v Brně je “jeden z největších projektů studentské organizace IAESTE Czech Republic”. Veletrh iKariéra v Brně proběhne již po 29.

Komu je veletrh určen: 3 500 studentů technických oborů nejen z VUT v Brně

11. Veletrh iKariéra na VŠCHT v Praze 2024 (Chem-iK)

16. dubna 2024, VŠCHT Praha, Dejvice

28. ročník kariérního veletrhu Chem-iK – veletrhu se každoročně účastní více než 2 000 studentů

Komu je veletrh určen: studenti z chemických odvětví, studenti informatiky, kybernetiky, ekonomie a managementu, absolventi

12. Prague Jobspin Job and Relocation Fair

sobota 20. dubna 2024, Holešovická Tržnice, Hala 13

Největší veletrh práce a služeb pro expaty v ČR.

Místo poskytneme až 100 vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a firem, které poskytují služby expatům. Mezi naše stálé klienty a partnery patří například Amazon, Accenture, Johnsnon & Johnson, AT&T, Raiffeisenbank, Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí, Město Praha a mnoho dalších.

Během veletržního dne očekáváme účast přes 5 000 expatů.

Informace pro vystavovatele

Kontaktujte nás zde nebo přímo na info@jobspin.cz

Komu je veletrh určen: anglicky-mluvícímu publiku, primárně expatům, ale také českým bilingvním uchazečům o práci

13. perFEKT JobFair 2024

úterý 23. 04. 2024, VUT Brno

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně pořádá 15. ročník veletrhu pracovních příležitostí perFEKT JobFair 2024, který je doprovázen možností účasti na 30. ročníku tradiční studentské vědecké konference a soutěže STUDENT EEICT 2024

Komu je veletrh určen: studenti elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

14. Brno Jobspin Job and Relocation Fair

sobota 21. října 2024, BVV

Brněnská edice největšího veletrhu práce a služeb pro expaty v České republice. Veletrh bude zaměřen na anglicky-mluvící cizince a nově i na ukrajinskou komunitu v regionu, která zaměstnavatelům nabízí skvělý potenciál kvalifikované i méně kvalifikované pracovní síly, která během velmi krátké doby zvládá český jazyk.

Informace pro vystavovatele

Kontaktujte nás zde nebo přímo na info@jobspin.cz

Komu je veletrh určen: anglicky-mluvícímu publiku, primárně expatům, ale také českým bilingvním uchazečům o práci a ukrajinským uchazečům o práci

15. JobMED

podzim 2024 (bude zveřejněno)

JobMED je veletrh nemocnic, zdravotnických zařízení a farmaceutických společností pořádaný Lékařskou fakultou MU a Kariérním centrem MU

Komu je veletrh určen: studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

16. JobChallenge

podzim 2024 (bude zveřejněno)

Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge – “nejoblíbenější pracovní veletrh na Moravě”. Každoročně ho navštíví více jak 1 500 studentů a absolventů vysokých škol.

Komu je veletrh určen: studenti brněnských VŠ, převážně z pořádajících univerzit MUNI, MENDELU a VUT, středoškoláci a absolventi

Pokud zde Vaše akce chybí, napište nám prosím na info@jobspin.cz.

_________________________________________________________

English version

In this article, we bring you an overview of the 16 most important job fairs that will take place in 2024 in Prague, Brno and other regions of the Czech Republic. Here you will find a guide to trade fairs for the general public, trade fairs, student fairs and expat fairs with dates and venues. This article will be updated based on new information about the upcoming events.

1 Medidays 2024

Jan 19, 2024, Vienna House Andel’s Prague

Medidays is a job fair where not only future medical school graduates can get to know individual employers.

Who is the fair intended for: young doctors, students, representatives of healthcare associations and stakeholders and experienced professionals from various areas of healthcare and pharmacy.

2 Klíč k příležitostem – Pilsen

Jan 30, 2024, TJ Lokomotiva Pilsen

12th year of the fair

“Every year at the end of the year, you will find counseling sessions, lectures and dozens of exhibitors with hundreds of jobs from workers to specialized and managerial positions.”

Who is the fair intended for: the general public

3. Kariéra+ VŠB Ostrava

March 5, 2024

The last Ostrava student fair Kariéra+ saw 103 employers and 2,825 visitors.

Who is the fair intended for: Ostrava university students

3 iKariéra fair at CTU in Prague 2024

on Wednesday, March 6, 2024 at the Dejvice campus

“The largest fair in Prague organized by students” – organized for 28 years

The iKariéra fair at CTU in Prague is visited by approximately 6,000 students every year.

Who is the fair intended for: students and graduates

4 COFIT career fair

March 2024, 10:00–17:00, Thákurova 9, 160 00 Prague 6

The COFIT career fair presents companies from the IT field. The fair is suitable for students of all grades and majors. Entry is free without registration

Who is the fair intended for: students of Faculty of Information Technology of CTU Prague

5 Career Expo

March 13-14, 2024, 10:00 a.m. – 7:00 p.m., O2 Universum, Prague

The first year of the “Greatest Festival of Opportunities in the Czech Republic”

Who is the fair intended for: Job fair aimed at the general public

6 Newton University Career Fair

March 20, 2024, NEWTON University Prague Congress Center, entrance no. 6

2nd Annual Student Job Fair at Newton University. In addition to visiting the company stands, students can look forward to the concept of speed dating with company representatives.

Who is the fair intended for: Newton University students

7 Job fair at ZČU in Pilsen 2024

March 20, 2024 on the campus of the University of West Bohemia in the Bory campus

The 29th year of the largest career fair aimed at students and graduates of the University of Pilsen. The expected attendance is 4,000 students and graduates.

Who is the fair intended for: students

8 KONTAKT 2024 – Pardubice

Wednesday, March 20, 2024, University of Pardubice

The KONTAKT fair in Pardubice is a fair of job opportunities for students and graduates of the University of Pardubice. The fair offers visitors current job positions, internships and part-time jobs, CV consultations, informal interviews and various competitions.

Who is the fair intended for: students and graduates of the University of Pardubice

9 iKariéra fair in Brno 2024

April 10, 2024, campus of the Faculty of Business at BUT in Brno

The job fair iKariéra in Brno is one of the largest projects of the student organization IAESTE Czech Republic. The iKariéra fair in Brno will take place on the 29th.

Who is the fair intended for: 3,500 students of various technical fields not only from BUT in Brno

10 iKariéra fair at VŠCHT in Prague 2024 (Chem-iK)

April 16, 2024, VŠCHT Prague, Dejvice

28th Annual Chem-iK Career Fair – More than 2,000 students attend the fair each year

Who is the fair intended for: students from the chemical industry, students of informatics, cybernetics, economics and management, graduates

11 Prague Jobspin Job and Relocation Fair – Fair of job opportunities and services for expats in Prague Jobspin

Saturday, April 20, 2024, Holešovická Tržnice, Hall 13

Jobspin Job and Relocation Fair is the biggest fair for career and services for expats in the Czech Republic. We will provide space for up to 100 exhibitors from among employers and companies that provide services to expats. Our permanent clients and partners include, for example, Amazon, Accenture, Johnson & Johnson, AT&T, Raiffeisenbank, the Ministry of Labor and Social Affairs, the City of Prague and many others.

We expect over 5,000 expats to attend during the fair day.

Information for exhibitors

Contact us here or directly at info@jobspin.cz

Who is the fair intended for: an English-speaking audience, primarily expats, but also Czech bilingual job seekers

12 perFEKT JobFair 2024

Tuesday April 23, 2024, BUT Brno

The Faculty of Electrical Engineering and Communication Technologies BUT invites you to the 15th annual perFEKT JobFair 2024 job fair, which is accompanied by the 30th annual traditional student scientific conference and competition STUDENT EEICT 2024

Who is the fair intended for: students of electrical engineering and communication technologies at BUT

13 Brno Jobspin Job and Relocation Fair – Fair of job opportunities and services for expats in Brno

Saturday 21 October 2024, BVV

The biggest career fair for expats in the Czech Republic. The Jobspin Job and Relocation Fair will take place on Saturday, October 21, 2024 in Brno. The fair will be aimed at English-speaking foreigners and, now, at the Ukrainian community in the region, which offers employers a great potential of qualified and less qualified labor force who can master the Czech language in a very short time.

Information for exhibitors

Contact us here or directly at info@jobspin.cz

Who is the fair intended for: an English-speaking audience AND Czech speaking job seekers from Ukraine

14 JobMED

Fall 2024 (to be announced)

JobMED is a fair for hospitals, healthcare facilities and pharmaceutical companies organized by the MU Faculty of Medicine and the MU Career Center

To whom the fair is intended: students of the Faculty of Medicine of the Masaryk University in Brno

15 JobChallenge

November 6, 2024

JobChallenge job fair – “the most popular job fair in Moravia”. More than 1,500 students and university graduates visit it every year.

Who is the fair intended for: students of Brno universities, mostly students and graduates of the organizing universities MUNI, MENDELU and BUT, high school students and graduates

If your event is missing here, please write to us at info@jobspin.cz.

Czech Culture, Job Fairs & Seminars, News